INICIJATIVA ETOS je nastala kao rezultat dugogodišnjeg nastojanja tima TPO Fondacije da kreira inkluzivan i dostupan prostor za dijalog, kritičko promišljanje i razmjenu informacija vezanih za probleme i specifičan kontekst u kojem se nalazi bosansko-hercegovački obrazovni sistem. U tom smislu, propitivanje određenih etičkih normi unutar obrazovnog procesa je izuzetno važno, posebno za postkonfliktna, tranzicijska društva kakvo je bosanskohercegovačko, koje pati ne samo od dugogodišnjih ratnih trauma već i od mnogobrojnih ideologija i diskriminatornih praksi koje su još uvijek u značajnoj mjeri prisutne kako izvan tako i unutar obrazovnih struktura. Stoga smatramo da je neophodno početi integrirati različite edukativne materijale o etičkim vrijednostima kroz što više školskih predmeta, nastavnih i vannastavnih aktivnosti, kako bi se u kratkoročnom i dugoročnom smislu obrazovni kadar, upravljačke školske strukture, ali i učenici/ce što češće i intenzivnije susretali ne samo s različitim teorijskim postavkama etičkih normi i standarda, već bi i u praktičnom smislu sprovodili u djelo određene ideje, vrijednosti i načela naspram manjinskih zajednica i pojedinaca unutar vlastite lokalne zajednice.

Na temeljima međusobnog poštivanja, empatije, pomirenja i odgovornosti, Inicijativa ETOS nastoji potaknuti:

 • Integriranje različitih edukativnih materijala i metodologija rada iz oblasti etike u što više školskih predmeta.
 • Sticanje i unapređivanje određenih kompetencija nastavnika/ca, pedagoga/ica i socijalnih radnika/ca na polju etike, edukacije o univerzalnim etičkim vrijednostima i međureligijskih kompetencija kroz interaktivne radionice, online platformu etos.ba i medijsku pedagogiju.
 • Motiviranje i ohrabrivanje učenika/ca da aktivno učestvuju u društvu na osnovu temeljnih etičkih vrijednosti kroz koncepte Otvorenih učionica i Živi vrijednosti.
 • Osvještavanje šire društvene zajednice o značaju i prednostima obrazovanja o univerzalnim etičkim principima kako u formalnim tako i u neformalnim obrazovnim kontekstima kroz zajedničke aktivnosti partnerskih škola i univerziteta, te lokalnih i međunarodnih nevladinih organizacija.

Inicijativa ETOS podrazumijeva realizaciju sljedećih značajnih obrazovnih programa:

UČENJE O ETIČKIM VRIJEDNOSTIMA

Cilj ovog programa je podstaknuti razvoj novih i inovativnih obrazovnoih programa, besplatnih izvora informacija i metoda i obuka koje bi proširila i relizirala TPO Fondacija ali i mreža nastavnika Inicijative ETOS. Naš cilj je priključenje internacionalnoj mreži etičkog obrazovanja i učenja o vrijednostima koja uključuje nastavnike, profesore, stručnjake i organizacije čime se izgrađuje sinergija, jača saradnja i razmjena korisnih praksi i iskustava između različitih učesnika na polju etilkog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama, vrtićima i poljima neformalog obrazovanja.

OTVORENE UČIONICE

Tim TPO Fondacije TPO tim je odlučio oživjeti koncept tzv. OTVORENIH UČIONICA koje će u okviru temeljnih smjernica kritičke pedagogije kreirati specifičan javni prostor za mlade i edukatore širom BiH. Poticanjem kritičke svijesti učenika/ca i promocijom dijaloških metoda učenja i podučavanja, konceptom OTVORENIH UČIONICA ćemo insistirati na različitim mogućnostima osnaživanja i emancipacije pojedinca/ke za uspostavu pravednijeg društva.

Sama implementacija podrazumijeva kolaboraciju formalnih obrazovnih i kulturnih institucija i nevladinog sektora, odnosno organizaciju predavačkih sesija u trajanju od 45 minuta (jedan školski čas). Namjera nam je omogućiti direktno interaktivno upoznavanje s različitim osobama čiji je rad i javno djelovanje ne samo relevantno za određenu lokalnu zajednicu, već i utemeljeno na univerzalnim etičkim vrijednostima. Ovakvim konceptom rada i podučavanja želimo primjerima iz „stvarnog života“ podići svijest kod mladih ljudi o tome koliko je važno znati prepoznati aktualne potrebe i probleme lokalne zajednice u kojoj žive, te samim tim potaknuti ih da budu aktivni i odgovorni građani/ke. U tom smislu, kroz proces učenja baziranog na metodi – aktivnog slušanja i pričanja – želimo učenike/ce i njihove nastavnike/ce osnažiti i motivirati za susret sa situacijama i aktivnostima koje podrazumijevaju visok stupanj senzibiliteta za različitosti i razumijevanje drugosti.
Za više informacije o ovom programu posjetite link: http://etos.ba/otvorene-ucionice-aktivnosti

ŽIVI VRIJEDNOSTI

ŽIVI VRIJEDNOSTI predstavlja obrazovni program koji se sastoji od interaktivnih radionica za mlade s ciljem dijeljenja informacija i izvora informacija te upoznavanja s različitim omladinskim aktivističkim praksama u regiji i šire, a koje su zasnovane na temeljnim vrijednostima građanskog društva, participatorne kulture i proaktivnog aktivizma mladih.

Koncept ŽIVI VRIJEDNOSTI podrazumijeva zajednički prostor i vrijeme u kojem mladi, kroz susret i ljubav prema umjetnosti i obrazovanju općenito, promišljaju o različitim pitanjima vezanim ne samo za omladinski aktivizam, volonterizam i ljudska prava već i o alternativnim vidovima kritičkog mišljenja i artikulacije. Riječ je o obrazovnom programu koji je zasnovan isključivo na participatornim praksama učenja kojima se promoviraju temeljne ljudske vrijednosti ali i različita kulturna i obrazovna dobra u Bosni i Hercegovini.

Za više informacije o ovom programu posjetite link: http://etos.ba/zivi-vrijednosti-aktivnosti

SVJETSKI ETOS POD ŠKOLSKIM KROVOM

TPO Fondacija u saradnji sa Zakladom svjetskog etosa iz Tübingena pokrenula je dugogodišnju obrazovnu inicijativu „Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini“. Riječ je o pedagoškom projektu koji je zasnovan na iskustvu i rezultatima desetogodišnjeg rada Zaklade svjetskog etosa iz Tübingena (http://www.weltethos.org/schule_und_bildung).

Projekt svjetskog etosa vjerojatno niti u jednom drugom dijelu svijeta ne može na tako uvjerljiv i sustavan način dokazati svoju relevantnost i održivost kao u našem bosanskohercegovačkom društvu koje je još uvijek duboko obilježeno postratnim i tranzicijskim traumama. Svjetski etos nas obavezuje da sa svakim čovjekom postupamo ljudski, na kulturu nenasilja i strahopoštovanja pred svekolikim životom, kulturu solidarnosti i pravednog gospodarskog poretka, kulturu tolerancije i života u istinoljubivosti te kulturu ravnopravnosti i partnerstva muškarca i žene.

Inicijativa uvođenja obrazovnog programa „Svjetski etos u školi“ u bosanskohercegovačke škole je jedinstvena prilika aktivnog doprinosa u procesu reforme osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja. Upravo na tom tragu, u suradnji s ministarstvima obrazovanja i pedagoškim zavodima, radni tim je u kontinuiranom procesu kreiranja, planiranja i ugovaranja niza edukativnih radionica za nastavnike/ce i profesore/ice srednjih, osnovnih i predškolskih obrazovnih ustanova.

Našim radionicama ne promoviramo samo inovativne i participatorne metode rada u nastavi, već ujedno i omogućavamo slobodan pristup različitim edukativnim publikacijama, didaktičkim materijalima kao i audio-vizuelnim prilozima koje je moguće koristiti tijekom nastavnih i izvannastavnih aktivnosti.

Do sada je seminarima o svjetskom etosu prisustvovalo 700 nastavnika (osnivnih i srednjih škola) iz pet kantona FBiH. Na ovim seminarima su učesnici bili upoznati sa osnovnih konceptima svjetskog etosa i načinima integriranja svjetskog etosa u pedagoški rad i formalni obrazovni nastavni program.

Dvanaest novih trenera svjetskog etosa je obrazovano kroz specijalni jednogodišnji program. Ovi treneri su nastavnici i profesori, direktori škola, stručni saradnici i administratori.

Učesnici ovog obrazovnog programa su obučeni obučeni u sljedećim poljima:

 • Savremene metode i tehnike obrazovanja
 • Ljudska prava
 • Socijana pravda
 • Mirovno obrazovanje
 • Dijalog religija
 • Ekologija
 • Integriranje obrazovanja o svjetskog etosu u nastavni program

Za više informacije o ovom programu posjetite link: http://etos.ba/aktivnosti